relihiyon

kahulugan ng misyonero

Ang isang misyonero ay nauunawaan bilang isang taong nagpasiyang sumunod sa isang misyon. Karaniwan, ang konsepto ng misyonero ay nauugnay sa mga indibidwal na bahagi ng isang relihiyosong komunidad at ang gawain ay mag-ebanghelyo o magpalaganap ng mga tuntunin ng kanilang pananampalataya kapwa sa parehong komunidad kung saan sila nakatira at sa napakalayo na mga komunidad kung saan malamang na magsimula sa simula. Ang isang misyonero, kung gayon, ay isang taong ganap na nakatuon sa gawaing iyon at karaniwang ginagawa ito nang may buong pangako, debosyon, at pagmamahal. Ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng maraming halimbawa ng mga misyonero na, iniwan ang kanilang buong buhay, ibinigay ang kanilang sarili sa gayong gawain, marahil si Jesus ang isa sa pinakamahalaga.

Ang batayan ng lahat ng relihiyon ay dagdagan ang impluwensya nito sa iba't ibang komunidad, isang gawain kung saan kailangan nilang magkaroon ng mahalaga at makabuluhang presensya at gawain ng mga misyonero. Ang mga misyonero ay may pananagutan lamang sa pagpapalaganap ng relihiyong ito at pagdadala nito sa malalayong lugar, maging sa mga lugar kung saan may iba pang mga relihiyon na nakaugat sa loob ng maraming siglo.

Bagaman ang ideya ng misyonero ay nagbabalik sa atin sa panahon ng Sangkatauhan kung saan ang relihiyon ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa lipunan (halimbawa, sa mga panahon ng Imperyo ng Roma o sa panahon ng medieval), isang pagkakamali na isipin na ngayon hindi ba may mga misyonero. Sa kabaligtaran, ngayon ay makakatagpo din tayo ng mga taong nag-alay ng kanilang buong buhay at nag-aalis ng mga kaginhawahan o katiyakan na mayroon ang sinuman sa atin sa paghahangad na dalhin ang pananampalataya sa mga bagong lugar. Ang mga misyonero ngayon ay kadalasang nagsasagawa rin ng iba pang uri ng mga gawain, mga gawain sa pagkakaisa na may kinalaman sa pagtulong sa mga pinakamahihirap at nakalimutang populasyon ng iba't ibang sistema ng kuryente. Ang mga taong ito ay kadalasan ang mga taong pinakamalapit sa damdaming nabubuo ng isang pananampalataya, dahil hindi sila nahuhulog sa materyalistiko at indibidwalistikong panlipunang mga realidad.