relihiyon

kahulugan ng katekesis

Ang Catechesis ay nangangahulugan sa Griyego na magturo at magturo. Gayunpaman, ito ay isang termino na tumutukoy sa isang tiyak na uri ng pagtuturo, pagbuo ng Kristiyano at, higit na partikular, ang pagtuturo ng katekismo sa Katolisismo.

Sa mahigpit na kahulugan nito, ang katagang katekesis ay tumutukoy sa paghahatid ng pananampalataya sa mga miyembro ng Simbahan. Sa madaling salita, ang katekesis ay ang proseso ng pag-aaral ng doktrinang Kristiyano at tradisyonal na nakatuon sa mga batang binyagan, ngunit maaari rin itong gamitin sa pagbuo ng mga matatanda.

Ang mga miyembro ng Simbahan sa mga unang yugto ng Kristiyanismo ay humuhubog ng isang bagong kaalaman, Biblikal na Teolohiya. Bilang isang seksyon ng pangkalahatang lugar na ito, ang pangangailangan ay lumitaw upang lumikha ng isang modelo ng pagtuturo ng mga prinsipyo ng pananampalatayang Kristiyano at ang modelong iyon ay katekesis, na, sa pagsasagawa, ay tinukoy sa katekismo bilang isang paraan ng pagpapalaganap at bilang isang sistemang pedagogical.

Katekismo at katekesis sa Simbahang Katoliko

Ang Catechism of the Catholic Church ay isang aklat na nagtitipon ng mga pangunahing doktrina at aral ng Bibliya. Ito ay isang pinagsama-samang mga pangunahing elemento ng Katolisismo. Karaniwan ang nilalaman ng katekismo ay ipinaliwanag ng isang pari o ng isang miyembro ng simbahan, na naka-address sa ilang mananampalataya na gustong mas maunawaan ang mga prinsipyo ng kanilang pananampalataya. Ang sinumang sumusunod sa mga turong ito ay kilala bilang katekista.

Ang layunin ng katekesis ay upang gawing perpekto at pagsamahin ang kaalaman at, kasabay nito, upang gabayan ang mga mananampalataya tungo sa kabanalan

Dapat kumpirmahin ang katekista at regular na dumalo sa misa. Sa pangkalahatan, ang pag-aaral ng katekismo ay natutunan sa isang grupo at ang mga katekista ay nagkokomento sa iba't ibang paksa na iminumungkahi ng pari sa kanila.

Ang kaalaman na nakukuha ng katekista ay may dobleng sukat. Sa isang banda, ito ay isang hanay ng kaalaman (mga panalangin, mga utos, mga talata sa Bibliya ...). Sa kabilang banda, ang kaalamang ito ay may isang instrumental na katangian, dahil ang mga ito ay mga kasangkapan upang patatagin ang pananampalatayang Kristiyano.

Ang katekismo ng Simbahang Katoliko ay isang dokumentong nakabalangkas tulad ng sumusunod: ang propesyon ng pananampalataya, ang mga sakramento, ang buhay ng pananampalataya at, panghuli, ang kahalagahan ng panalangin. Tungkol sa nilalaman nito, ang mga paksa ng pag-aaral ay magkakaiba: ang kanon ng Banal na Kasulatan, ang Banal na Espiritu, ang mga simbolo ng pananampalataya, ang paghahayag ng Diyos bilang Trinity o banal na Providence.

Mga Larawan: iStock - gnagel / CreativaImages